O Enersolu

Program Enersol byl založen v roce 2004 a během posledních pěti let se ročně zúčastnilo okolo 43 studentů se svými projekty. Cílem tohoto programu je vzdělávat mladé studenty v tématech jako jsou alternativní energie, úspory energie nebo snižování emisí v dopravě. Mimo jiné hodnotí také jejich úroveň znalostí a nejdůležitějším cílem je propagovat využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie prostřednictvím osobních postojů mladé generace k těmto tématům. Práce je rozdělena do tří kategorií, které jsou Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace.

První kategorie se zaměřuje na předem vyhlášená témata. Ty se studenti dozvědí od svých učitelů nebo přímo na prezentaci Enersolu. Významem této kategorie je získat důležité informace o dosažení úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie nebo snižování emisí v dopravě. Studenti většinou pracují s majitelem obnovitelných zdrojů energie, o kterém píší projekt, nebo přímo s firmou, která využívá obnovitelné zdroje energie. Studenti musí být schopni prezentovat získané informace, ale především musí mít svůj vlastní názor.

Druhá kategorie umožňuje využití tvůrčích schopností studenta při zpracovávání, tvorbě například nových, méně známých technologií obnovitelných zdrojů energie, funkčních modelů v prosazování úspor, učebních pomůcek, maket moderních domů a jiné další. Student se nemusí zabývat informacemi pouze ze svého regionu, ale umožňuje zpracovávat projekty prostřednictvím například internetu, odborné literatury, nebo pouhou inspirací. Není rozhodující, zda se student s uvedenou prací představil na dalších přehlídkách nebo soutěžích v ČR. Je však nepřípustné, aby se tvorba studenta prezentovala na dalších ročnících Enersolu opakovaně. Podstata pro hodnocení práce jsou informace, znalosti a funkčnost modelu. Zásadou pro prezentování modelu je, aby student předvedl nové řešení, které není v naší zemi nebo jeho regionu dosud zavedeno.

Třetí kategorie je doplňkovou formou předchozích kategorií. Její obsah je studenty v souladu s tradicí zaměřen na tvůrčí a uměleckou schopnost (keramika, literární činnost, divadelní scénky), až po výrobu například propagačních předmětů v podobě webových stránek, logo linků, vidí a další jiné. Smyslem této kategorie je zapojit okruh středních škol jako například gymnázia, umělecké školy a ostatní netechnické. Zapojení školy s touto prací je však vázáno na splnění nezbytné podmínky: Škola, která přihlásí své studenty do programu Enersol v této kategorii, předloží nejméně jeden projekt v hlavní nebo tvůrčí kategorii. Tato podmínka se uplatňuje z důvodů vyššího zapojení škol ke vzdělávání svých studentů k využívaným

technologiím obnovitelných zdrojů energie, úsporám energií nebo omezení emise v dopravě ve svém okolí.

Programu se účastní i zahraniční studenti ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa nebo Slovinska.